Селско стопанство и храни

Селскостопанският и хранителният сектори са едни от най-големитет, в които имат приложение широк набор от стандарти за сертифициране. Днес, повече от всякога, качеството на храните и безопасността са постоянна грижа, както за потребителите, така и публичните власти. За всяка компания във веригата на предлагането на храни, управлението на рисковете в областта на качество, здравето и безопасността, околната среда и социалната отговорност е критична и есенциална тема, като същевреммено целта е да се изпълнят изискванията на съответните пазари. Ние помагаме на хранителнят и селскостопански сектори да осигуряват безопасност на продуктите, подобряване на качеството и намаляване на рисковете. TSG поема ангажимент за компетентно съдействие с осигуряване прозрачност и точност при прилагане на различните стандарти за качество и безопасност в хранителният и селскостопански сектори.