Консултации

Системи за управление на качество и/или безопасността

ХАЛАЛ Стандарт (HALAL Standard)

Какво е значението на “Халал”

Халал е арабска дума, означаваща “законно”. Тя се отнася до неща или действия, разрешени от закона на шариата без наложеното наказание на извършителя. Той обикновено се използва за описание на нещо, което е разрешено на мюсюлманин, например относно ядене, пиене или използване.

Какво е значението на “Харам”

Обратното на халал е харам, което е арабски за незаконна или забранена.

Какво е Харам храна

Всички видове храни се считат халал с изключение на следните, които са харам:

 • Свински (свинско и продукти от тях).
 • Животни неправилно заклани или умрели преди клането.
 • Животните не са заклани в името на Аллах.
 • Алкохолът и всички форми на упойващи и опасни напитки.
 • месоядни животни, хищни птици и сухоземни животни, без външни уши.
 • вредители като плъхове, стоножки, скорпиони и други подобни животни.
 • Животни забранено да бъдат убити в исляма например мравки, пчели, паяци и птици, кълвачи.
 • Животните, които се считат за отблъскващ принцип като въшки, мухи, червеи и други подобни животни.
 • Животни, които живеят както на суша и във вода, като жаби, крокодили и други подобни животни.
 • Кръв и вторични продукти от кръв.
 • Храни и напитки, които съдържат някое от горните съставки Харам или замърсени чрез контакт с някой от посочените по-горе продукти.

Какво е Халал сертифициране

Халал Сертифицирането е признаването на факта, че продуктите са разрешени съгласно ислямския закон. Тези продукти са годни за консумация, за пиене, или които могат да се използват от мюсюлманите.

Система за управление на качеството – ISO 9001

ISO 9001 е система за управление, която дава сигурност че всички процеси на производство или предоставяне на услуга, се управляват в рамките на принципите за качество, независимо от вида на продукта или услугата.

Оцеляването в настоящите пазарни условия е възможно само с предоставянето на продукти и услуги, който точно отговаря на нуждите и очакванията във всички сектори. За да се постигне тази цел, най-предпочитаният и често срещаният начин е да се прилага система за управление на качеството ISO 9001, наред с всички процеси от проектирането до маркетинга, производството / предоставянето на услуга, обхващайки всички етапи, с цел непрекъснато подобряване.

Система за управление на качеството (ISO 9001) Предимства:

 • Осигурява национално и международно конкурентно предимство
 • Увеличава икономизацията, ефективността и рентабилността
 • Укрепва комуникацията
 • Укрепва корпоративният имидж
 • Осигурява надеждни продукт / услуга
 • Насърчава-концентрирането върху работата с клиентите
 • Увеличава мотивацията на служителите
 • Повишава ефективността на процеса от процесния подход
 • Създава непрекъснато подобряване на процесите като корпоративна култура от коригиращи и превантивни действия
 • Осигурява предотвратяване на икономически и други загуби, дължащи се на проблеми, свързани с качеството
 • Намалява разходите
 • Осигурява на компанията лесна приемливостта от клиента в износа и вътрешният пазар
 • Осигурява оценка и лекота на проследяването
 • Улеснява определянето на областите за подобрение
 • Може да се приложи в компании от всякакъв размер и от който и да е сектор

Система за управление на околната среда – ISO 14001

ISO 14001 е система за управление, която осигурява гарантиране на всички процеси, свързани с изпълнението на производството или услуга и осигуряване че те се управляват в рамките на строгите екологични норми и други правни изисквания при гарантиране на постоянство в подхода.

Общоприета реалност е, че въздействие върху околната среда, вследствие производствени и други дейности на организации всъщност въздействат върху целия свят и природните ресурси не са неограничени.
Заемането на място в световния пазар е възможно само чрез създаването на стойност за хората и околната среда. Потребителите изискват не само техните очаквания и потребности да бъдат изпълнени, но също така да се добави стойност за тях , за околната среда и света в който те живеят, а също и въпроса за чувствителността на организациите към тези теми.

Тези тенденции показва, че организациите имат нужда от подходи за осигуряване на непрекъснато подобряване на екологичните въпроси и контролиране на взаимодействието с околната среда.

Система за управление Околната среда (ISO 14001) Предимства:

 • Осигурява съгласуваност с националните и международните законодателства
 • Осигурява предимство в международната конкуренция
 • Увеличава корпоративна репутация и пазарен дял
 • Осигурява се готовност за извънредни/спешни случаи (земетресение, пожар, наводнение и др.) и инциденти, намаляване на събития като злополука и др.
 • Осигурява замърсяването да е под контрол и намаляването му почвайки от първоизточника
 • Осигурява оптимизация на входните материали и енергия
 • Осигурява икономично използването на суровината чрез намаляване и контрол на отпадъците, както и намалява производствените разходи.

Система за здравословни и безопасни условия на труд – OHSAS 18001

OHSAS 18001 е система за управление, прилагаща се за осигуряване на здравето, безопасността по време на работа при осигурено непрекъснато подобрение в организациите.

Една от най-сериозните трудности, с които се сблъскват организациите е, че служителите не са в безопасни и здравословни работни зони. За постигането на много по-добри условия, за служителите трябва да се извършват планирани и систематични проучвания за здравето и безопасността на работното място.

Система за здравословни и безопасни условия на труд (OHSAS 18001) Предимства:

 • Осигурява съответствие с националното и/или международно законодателство
 • Увеличава рентабилността чрез намаляване на трудови злополуки и професионални заболявания
 • Увеличава мотивацията
 • Осигурява на служителите здравословна и сигурна работна площ
 • Осигурява се готовност за спешни/извънредни ситуации (земетресение, пожар, наводнение и др.) и злополуки, а също така предвижда намаляване на ситуации като злополука и др.
 • Осигурява намаляване на загубите при производство, причинявани от злополуки и инциденти и намаляване на материалните загуби.

Система за управление на безопасност на храните – ISO 22000 / HACCP

ISO 22000 е система за управление, прилагана за определяне на съществуващите и потенциалните опасности във хранителната веригата, за да се контролират тези опасности, чрез наблюдение и превенция, оценка и анализ на резултатите, и да се осигури непрекъснатото подобряване.

Към настоящият момент безопасността на храните е въпрос който засяга целият свят. Епидемичните болести, разпространявани чрез храната не само имат въздействие върху човешкото здраве и живот, но също така имат и много разрушителен ефект върху икономическото състояние на организациите и държавите. Всяка година стотици хора по света се разболяват, поради хранително отравяне и хранителните продукти на производителите имат неизмерима вреда на престижа им, като се налага самите те да плащат за щети.

Гарантирането на качеството и безопасността на храните е неизбежна необходимост за вички организации в хранителната верига от “Ферма до вилицата”. Поради тази причина управлението на риска става задължително за всички организации, като ресторанти, кетъринг организации,организации предлагащи опаковъчни материали, оборудване и химически продукти, свързани с производството на храни, и по отношение на дейностите на организации предлагащи обслужване като контрол на вредителите, почистване, транспорт и логистика и всички организации, които искат да защитят позициите си по веригата.

Междинни и крайни потребители предпочитат надеждни организации, които биха могли да дадат необходимата гаранция. За да спечелят това доверие, организациите трябва да докажат, че имат система за управление на безопасността на храните обхваща всички процеси и че, тя се прилага ефективно.

ISO 22000 е валидна за всички организации в глобалната верига на предлагането на храни и е международен стандарт. ISO 22000 предоставя основното съдържание и база за международните стандарти за безопасност на храните и покрива повечето от изискванията им. Структурата на ISO 22000 е в съответствие с клаузите на системи за управление като ISO 9001 и ISO 14001.

Система за управление безопасността на храните (ISO 22000 / НАССР) Предимства:

 • Създава у клиентите доверие, че хранителните продукти са произведени хигиенично и безопасно
 • Показва, че всички необходими мерки са взети по време на производството на хранителни продукти
 • Осигуряване източник за оптимизация по веригата на предлагането на храни
 • Осигуряване анализ на опасностите и дефиниранен на всички контролни мерки
 • Подобряване качеството на продукта, повишаване доверието, намаляване на риска за производство и продажба на опасни за здравето продукти
 • Осигуряване безопасно производство на храни и транспорт до клиента чрез предотвратяване на възможните опасности
 • Осигуряване намаляване на оплаквания от клиенти и по този начин спестяване на време и разходи
 • Потенциалните опасности за производството и продукта могат да бъдат определени и елиминира още в началото
 • Намалява разходите, дължащи се на загуба
 • Помага за подобряване на по-добри отношения с контролните органи по безопасността на храните както и други контрагенти.

Сертификация на системи за безопасност на храните – FSSC 22000

FSSC 22000 съдържа цялостна схема за сертифициране на системи за безопасност на храните, въз основа на съществуващи такива стандарти (ISO 22000, ISO 22003 и секторни добри практики/ PRPs). Производителите, които вече са сертифицирана по ISO 22000 след допълнителен преглед на техническите изисквания на секторните добри практики/ PRPs ще могат да достигнат готовност за внедряване и/или сертифициране по FSSC 22000.

FSSC 22000 е разработена за сертифициране на системи за безопасност на храните на организациите в хранителната верига, които преработват или произвеждат продукти от животински произход, нетрайни продукти, продукти с дълъг срок на годност, или произвеждат хранителни добавки, като адитиви, витамини, био-култури и опаковъчни материали за храни.

FSSC 22000 е с мисията да бъде световна водеща , независима, ISO базрана, GFSI призната схема за сертифициране за безопасност на храните за цялата хранителна верига.

FSSC 22000 схемата за сертифициране е напълно признаване от Глобалната инициатива за безопасност на храните /GFSI/. Фондацията за сертифициране за безопасност на храните има пълните права на собственост, авторските и лицензионни права по споразумения със сертифициращите органи.

International Food Standard- IFS

Целта на IFS е да се създаде единна система за всички дружества, предоставящи продукти под марките на големите вериги супермаркети (търговци на дребно и едро), за да имат едни и същи изисквания, процедури и взаимно признаване на одитите, и да се създаде висока степен на прозрачност в международната верига на доставките.
Търговци на хранителни стоки /на едро и дребно/ редовно извършват проверки/одити за оценка на безопасност на храните под марките на съответният търговец. Тези одити се извършват от органи за сертификация при гарантиране на независимост на одиторите. Всеки производител на частна марка продукт на веригите , който работи с германските и френските търговци на /дребно и едро/ бива одитиран по IFS.

International Food Standard (IFS) Предимства:

 • Осигуряване безопасността на храните и качеството на продуктите
 • Осигуряване на защитата на потребителите и гарантиране на доверието им
 • Повишаване ефективността на разходите в хранителната верига

British Retail Consortium – BRC

BRC – Глобалния стандарт за храните е с първа публикация от 1998 г. и целта е премахване на многобройните одити от търговци на дребно и едро, на производителите на храни, доставящи във Великобритания техните продукти със собствена марка.

Този стандарт се използва като еталон за управление на безопасността на храните и е интензивно преразглеждан, за да отразява и изискванията на Европейското законодателство ,както и изискванията на актуализиращите се най-добри практики.

BRC е широко обхватен, включващ всички области на безопасността на продуктите и законодателните изисквания, както и изискванията на доставчиците и търговците на едро и дребно.

Стандарта BRC днес се превърна в международно признат знак за високи постижения. Сертифицирането по стандарта осигурява доставчиците, търговците на едро и дребно, собствениците на частни марки да покриват законовите изисквания, като е осигурена и защита на потребителя.

Търговците на дребно, производителите на хранителни продукти, вносители, снабдители, доставчиците на суровини за хранително-вкусовата промишленост могат да се възползват значително от тази стандарт. В момента BRC се използва от доставчици в Европа, Африка, Северна и Южна Америка, Азия и Тихоокеанския регион, и Близкия изток.

British Retail Consortium (BRC) Предимства:

 • Насърчаване на най-добрите практики
 • Подобряване на стандарта на доставчика, осигуряване на проследимост, и избягване на пропуски в продукта
 • Премахване на множество проверки на производителите на храни

Global GAP за селскостопански продукти

От 1997 г. насам, Europe GAP е разработила стандарти предназначени преди всичко с цел да успокои потребителите за това как се произвежда храната във фермата чрез свеждане до минимум на вредните въздействия върху околната среда на прилаганите операции, намаляване на употребата на химически субстанции и осигуряване на отговорен подход по отношение на здравето и безопасността на служителите, както и хуманното отношение към животните. Това поддържа доверието на потребителите в качеството и безопасността на храните. Europe GAP вече се превърна в поредица от световно признати схеми за сертифициране от всички търговци и към настоящият момент са с актуално име Global GAP, за да се отрази нарастващата популярност и приложение.
Global GAP е организация от частния сектор, която установява доброволни стандарти за сертифициране на селскостопански продукти по целия свят. Това е равноправно партньорство на земеделските производители и търговци на дребно, които желаят да установят ефективни и практически стандарти за сертифициране и процедури за добри земеделски практики (GAP).

Global GAP за селскостопански продукти Ползи:

Повечето хора обърка Global GAP с по-високи цени, и смятат, че след като са сертифицирани могат да дават по високи цени. Това не е много вярно. Да, Global GAP отваря много пазари за вас, но това не е гаранция за по-високи цени.

В повечето европейски страни, някои продукти не са разрешени, освен ако те не са сертифицирани. Така че ползите от Global GAP са увеличени пазари, отколкото увеличени цени. И след това отново ако натиснете реализирате повече продукти, ще може да направи по-големи печалби.
За износителите, особено тези, които изнасят в Европа, те трябва да имат Global GAP сертификат. Наближава времето, когато дори локални клиенти като супермаркетите ще продават само сертифицирани продукти.

Система за управление на качеството за автомобилните доставчици – ISO / TS 16949

В началото на 1994 г. с успешното стартиране на QS 9000, DaimlerChrysler, Ford и GM признават увеличената стойност, която може да бъде получена от независима програма за одит на системата за качество и ефективност, като общо системнио изискване във веригата за доставки.

През 1996 г. Успехът на тези усилия са довели до стъпка към развитието на глобално хармонизирани качествени изисквания, система за управление на документи. От тук, International Automotive Task Force (IATF) е създадена, за да води и организира усилията за развитие. IATF е група от автомобилни производители и търговски асоциации, чиято обща цел е да се подобри качеството на продуктите на автомобилната индустрия в световен мащаб. IATF членове са “Big 3” ,заедно с Fiat, Citroen, VW, Renault и национални автомобилни търговски асоциации от САЩ, Германия, Франция, Великобритания и Италия. Японската автомобилна асоциация, JAMA, също е включена в усилията на IATF за разработване на ISO / TS 16949.
Резултат на усилията на IATF е ISO / TS 16949 спецификация, която формира изискванията на ISO 9001 за автомобилната индустрия и свързаните организации.

ISO / TS 16949 Предимства:

 • Намаляване на одити/проверки от многобройните доставчици/ трети страни оценки
 • Повишаване на доверието на клиентите
 • Намаляване на бизнес риска
 • Подобряване на цялостната система за управление на качеството

Биологичното земеделие

Биологичното земеделие е форма на селското стопанство, която разчита на техники като сеитбооборот, “зелена тор”, компост и биологичен контрол на вредителите. Биологичното земеделие използва торове и пестициди, но изключва или строго ограничава използването на синтетични торове, пестициди (които включват хербициди, инсектициди и фунгициди), регулатори на растежа на растенията като хормони, антибиотици за животни, хранителни добавки, генетично модифицирани организми, утайки от пречистване на отпадъчни води от дейността човека и нано материали.

Биологичното земеделие е производствена система, която поддържа почвите, еко системите и хората. Тя разчита на екологичните процеси, биологичното разнообразие и цикли, адаптирани към местните условия, отколкото на използването на входни единици с неблагоприятни последици. Биологичното земеделие съчетава традиция, иновациите и наука в полза на запазена околната среда и насърчаване на добро качество на живот за всички участващи във веригата.

Органични земеделие Ползи:

 • Устойчивост на болести и вредители
 • По-ниски разходи
 • Устойчивост на суша
 • Добавена стойност