КАЙЗЕН & Непрекъснато Подобрение

Кайзен е ежедневен процес, който има за цел далеч повече от подобряването на производителността. В същото време е процес, който изисква изключителното участие на хората, елиминира “трудната работа”, и дава пример за хората как да използват инструментите за подобрение на работните си места с цел постигане на по-висока ефективност и улесненост на работата. Целта е да се използва човешкия фактор в работната среда и да се даде предпоставка за непрекъснато подобрение. Необходимо е участието на хора от всички нива – от CEO до най-ниския служител в йерархията, при необходимост и партньори. Формата за провеждането на кайзен може да бъде индивидуални личности, система за препоръки, малки групи или големи групи.

Цикълът на КАЙЗЕН може да бъде дефиниран и като( ПИКД):

1. Стандартизирай операциите и дейностите
2. Измервай стандартизираната операция (определи цикъла на операцията и количество в процес на обработка на инвентара)
3. Съпостави измерванията срещу изискванията
4. Мотивирай иновациите за да отговорите на изискванията и увеличите производителността
5. Стандартизирай новите и подобрените операции
6. Подобрявай цикъла на работа постоянно

Петте основни елементи на КАЙЗЕН и непрекъснатото подобрение:

1. Работа в екип
2. Дисциплина
3. Подобряване на етиката
4. Инструменти за съвършенство в качеството
5. Преопоръки за непрекъснато подобрение