Вериги за доставки

Въпреки че веригата за доставки е в процес на непрекъсната трансформация, основните участници/играчите все още се радват в голяма степен на стратегически свобода и присъщи им темпове на растеж. Дерегулацията, консолидацията и приватизацията откриват нови възможности за растеж, сътрудничество, и привеждане в съответствие с други участници/играчи, като едновременно се вдига летвата за оперативните резултати и рентабилността.
Веригата за доставки (логистика), един изключително голям и разрастващ се пазар, включва чист транспорт на товари, интермодални връзки и специални мрежи/канали за доставки. Тъй като никой не може да бъде номер едно в глобалната логистична дейност, повечето компании се борят за обособяване и специлазиция по сегменти, за да бъдат успешни.
Експертите на TSG ви помагат да водите проектите и стратегиите си от самото им начало, като се започне с “business blue print” до приключването на проекта. Ние ще ви помогнем да постигнете целите си по веригата за доставки, при условията на конкуретни предизвикателства.
Ние можем да ви партнираме в процеса ви на сертифициране на вашите системи и процеси, по стандарти като ISO 9001 (качество), IFS Логистика, или много други схеми.