Подобряване на бизнеса

Производство и оперативно усъвършенстване

 • Планиране, координация и контрол на производствените единици
 • Управление на производството, така че да отговарят на предписаните QMS, GMP и 5S процеси
 • Оценка на разходите и определяне на стандартите за качество
 • Наблюдение на производствения процеси и коригиране на графика, както е необходимо
 • Уверете се, че ръководния персонал и развитието на ресурсите могат да посрещнат бизнес целите
 • Наблюдение и мотивиране на екипа от работници
 • Оптимизиране на използването на ресурсите чрез прилагане на ефективна организация на производството – LeanManufacturing
 • Гарантиране, че производството е рентабилно
 • Комуникация с планиране и маркетинг отделите за приоритизиране на поръчките
 • Управление на производствените условия и КПИ
 • Контрол на инструменти и оборудване; коригиращи /превантивни профилактики и монтаж на нови линии / оборудване

Планиране и логистика – управление на веригата за доставки

 • Планиране, планиране и контрол на производството на промишлени и търговски продукти
 • Анализ на производствените спецификации и данни за капацитета на инсталацията, така че да се изчисли необходимите ресурси (хора, инструменти, смени, материали) и време на производствения цикъл
 • Дневни, седмични, месечни и тримесечни планове за производство и необходимите ресурси по отдели
 • Управление на изпълнението на ERP системи
 • Обучение на мениджъри , ръководители и персонала
 • Внедряване и изчисляване на оптимални количества за поръчка,оптимална честота на нова заявка, планиране на материалните ресурси, планиране на дистрибуцията, оптимизиране на минималните запаси , продуктова структура, работа и работен график, и управление на доставките
 • Контрол на незавършеното производство до 15% и теория на ограничения
 • Управление на качеството, цената и ефективността на движението и складирането на стоки
 • Разпределяне и управление на човешките ресурси, въз основа на променящите се нужди
 • Управление и контрол на времето за цикъл
 • Създаване и управление на KPIs

Качество и непрекъснато усъвършенстване

 • Разработване и прилагане на Интегрираната система за управление на качеството
 • Създаване на измерими KPIs
 • Сътрудничество с персонал отговорен по покупките, с което да се определят изискванията за качество от външни доставчици
 • Тясно сътрудничество с производствения персонал, така че да водят производствени процеси и продукти под контрол
 • Въвеждане и обучение на персонала за боравене с инструменти за качество: планове за контрол, FMEA, SPC, PPMs, 8D, PDCA, брейнсторминг, Парето, MSA и др.
 • Разработване и внедряване на система за “Качество на разходите”