OEE – Обща Ефективност на Оборудването

Обща ефективност на оборудването е методика, която е част от внедряването на стегнато производство. ОЕЕ е методика, която измерва ефективността на оборудването или линия, но също така може да бъде използван и в сферата на услугите.

Формулата за изчисляване на ОЕЕ изглежда по следния начин:
ОЕЕ = Готовност X Производителност X Качество
или, ОЕЕ = Г X П X К

След като сме наясно с елементите на ОЕЕ, вече можем а пристъпим към подобренията. Препоръчително е да се подобряват първи тези, които са с най-голяма тежест.

Възможностите за подобрение по принцип са в групата на един от следните елементи:

1. Аварии / повреди
2. Пренастройка
3. Престой
4. Загуба на “скорост”
5. Малки престои
6. Качество

ОЕЕ е най-подходящия инструмент за споделяне на възможностите за подобрение до всички – оператори, поддръжка, продажби, инженери и мениджъри.

Повечето инструменти на стегнатото производство работят заедно за да създадат добавена стойност и да се елиминират загубите. ОЕЕ е най-яркия пример в това отношение.

Всяка стъпка за внедряване на стегнато производство започва с “5-S” и стойностна карта на процесите. Стойностната карта на процесите показва къде в системата се образува загуба. ОЕЕ може да се внедри в местата, където е определено че има загуби. Подобряването на ОЕЕ ще има положителен ефект и върху други лийн инструменти, като SMED (намаляване времето за пренастройки ), TPM (Обща поддръжка на оборудването), стандартизиране на процеси и операции,”Кайзен събития” и др.