TPM – Обща Поддръжка на Оборудването

ОПО на оборудването може да се приеме като “медицината” на машините. Представлява програма за поддръжка, която включва нови концепции за поддръжката на машините и заводите. Целта на ОПО е да увеличи производството, морала на служителите и удовлетвореността от работа.

За ОПО, поддръжката е жизненоважна и необходима част от бизнеса. Вече не се подразбира като нямаща добавена стойност практика. Времето за престой заради поддръжка се включва в оперативното време за работа и е част от смия процес. Целта е да се намалят до минимум извънредните ситуации и непланираното време за поддръжка.

Защо ОПО ?

Целта на ОПО е да постигне следните резултати, по-важните от които са:

1. Да се предотвратят загубите в динамично променящите се бизнес среди
2. Производство на продукти, без да се правят компромиси с качеството
3. Намаляване на разходите
4. Да се произведат малки партиди за възможно най-кратко време
5. Продуктите изпратени на клиента трябва да бъдат без дефекти

Типове Поддръжка :

1. Поддръжка вследствие на повреди / аварии :

Това означава престой на машината и хората от самата авария до пускането й в действие. Може да се използва в случаите, когато самата авария на оборудването не оказва силно въздействие върху операцията и производството, или не предизвиква значителни загуби или загуби за ремонт.

2. Превантивна поддръжка ( 1951 ):

Това е дневната поддръжка (почистване, инспекция, смазване, затягане и др.), която има за цел да поддържа функционалността на оборудването,чрез предпазване от износване, периодични инспекции или диагностициране състоянието на оборудването. Разделя се на периодична и предиктивна поддръжка. Както живота на хората се удължава чрез превантивната медицина, така и живота на машините може да се удължи чрез превантивна поддръжка.

2a. Периодична поддръжка:

Периодичната поддръжка включва периодична инспекция, обслужване и почистване на оборудването, заменяне на части, с цел да се предотврати авария и проблеми при самото функциониране.

2b. Предиктивна поддръжка:

Това е методика, при която живота на важна част се определя чрез инспекция или диагноза. В сравнение с периодичната поддръжка, предиктивната е условно базирана. Измерва трендове, чрез измерване и анализиране на износването и чрез онлайн системи проследява самото износване.

3. Коригираща / корективна поддръжка ( 1957 ) :

Подобрява оборудването и неговите компоненти така че превантивната поддръжка да може да бъде извършена сигурно. Оборудване със слабости в дизайна трябва да бъдат прегледани и да се подобрят – по отношение на дизайн и поддръжка.

4. Поддържане на превенцията ( 1960 ):

Фокусира се върху дизайна на ново оборудване. Слабостите на текущия дизайн се изследват детайлно и се работи върху нов и по-надежден.

Цели на ОПО:

P

Минимум 80% OPE
Минимум 90% ОЕЕ (Обща ефективност на оборудването )
Машините да работят даже и по време на обедната почивка (обедната почивка е за операторите, а не за машините)

Q

Работете така, че никога да няма оплаквания от клиенти

C

Намаляване на производствените разходи с 30%.

D

Постигане на 100% реализация на доставките

S

Поддържане на среда, лишена от инциденти

M

Увеличаване на предложенията поне 3 пъти от страна на работниците