Стандартизация

Стандартизирането е процес на разработване и внедряване на технически / специфични параметри. Целта е да използване на общи правила за одобрение на доставчици, съвместимост, сигурност, повторяемост, качество и др. Чрез стандартизирането групите могат да си общуват на еднакъв език. Методиката е разработена за стандартизиране на процеси и системи, което е част от философията на стегнатото производство.

Стандартите могат да бъдат:

• Де факто стандарти, които се спазват от страните, без да са формализирани официално
• Де юре стандарти, които са формализирани официално, чрез контракти, закони или регулации
• Доброволни стандарти, които са публикувани и налични (по желание на страните)

Има 4 основни стила за стандартизиране:

• Опростяване или верификация на контрола
• Кодификация
• “Стойностен” инженеринг
• Статистически контрол на процесите